Съхранение и използване на лични данни

»


  „ВИП ПЛАСТ ООД” има право да събира, съхранява  и използва законосъобразно информация относно своите клиенти и партньори,
с цел подобряване  услугите и продуктите, които предлага.
Информация, чрез която лицето може да бъде идентифицирано и информирано за изпълнение по договор, придвижване на поръчка и новини свързани с дейността на фирмата.
Тази информация може да включва: име, фамилия, адрес за доставка, телефон за връзка, електронна поща, както и всяка друга информация, която клиентът или партньорът лично и  доброволно предоставя при ползване на услугите на „ВИП ПЛАСТ ООД” .

Всеки регистриран клиент или партньор има право на достъп  до своите лични данни, може да ги поправя и актуализира с помощта на администратор оторизиран да оперира с предоставената информация - служител на „ВИП ПЛАСТ ООД”

Неоторизирани лица не могат да оперират или администрират данни на клиенти и партньори, съхранявани  от „ВИП ПЛАСТ ООД”

„ВИП ПЛАСТ ООД” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за клиента или партньора, станала му известна по повод на предоставяне на услугите, предмет на тези общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които клиентът или партньорът сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

В регистрационната форма, попълвана от оторизиран служител на „ВИП ПЛАСТ ООД” при сключване на договор, ясно се обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне.
С изразяване на съгласие с настоящите общи условия клиентът или партньорът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

При използване на уебсайта www.vip-plast.com, „ВИП ПЛАСТ ООД” има право автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на клиента или партньора изпраща към сървър на „ВИП ПЛАСТ ООД” във връзка с активността на потребителя.
Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъра на „ВИП ПЛАСТ ООД” и може да включва IP адреса на потребителя, дата и час, в който е посетена съответната страница от уебсайта www.vip-plast.com, времето прекарано на нея и др.
В допълнение, „ВИП ПЛАСТ ООД” съхранява IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на общите условия, в случай на възникване на правен спор.


„ВИП ПЛАСТ” ООД
Декларация
за защита на личните данни


                                                                                                        ДЕКЛАРАЦИЯ
                                                         От …………..................…………………………………….........………,  
                                                                                         (Име, презиме, фамилия)

В качеството си на ………………………………..

на ……………..............................................................………..............................................................................,

с ЕИК: ……………………, със седалище и адрес на управление”………………..............................................

…………………………………………………………………………………………....................................................

 Уведомен/а съм, относно личните данни по смисъла на ЗЗЛД, като такива понастоящем попадат под специален режим на Регламент (ЕС) 2016/679 (на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни Регламентът се прилага пряко във всички държави членки на Европейския съюз от 25.05.2018г.)

 ПРЕДОСТАВЯМ И ДАВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ предоставените от мен лични данни на   „ВИП ПЛАСТ” ООД да бъдат обработвани, предоставяни, съхранявани с цел изпълнение на нормативните задължения на фирмата.

 УВЕДОМЕН/А СЪМ, че имам право на:

 Достъп на данните, съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679;

 Коригиране, съгласно чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679;

 Изтриване (право „да бъдеш забравен”), съгласно чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Декларатор:……………………….

 


 

Обобщена информация относно обработването и защита на личните данни
във  „ВИП ПЛАСТ“ ООД


1 Цели за обработване на лични данни  • Трудови договори;
• Нормативни изисквания на КТ, КСО, ЗС;
• Дейности, свързани с трудовите и граждански правоотношения;
• Счетоводна дейност;
• Търговска дейност, сключване на договори


2 Категории лични данни • Физическа идентичност – снимки, имена, ЕГН, номер на личната карта, дата и място на издаване, месторождение, адрес, телефон за връзка;
• Семейна идентичност – семейно положение, брой членове на семейството, в това число и деца до 18 години;
• Образование – документ за придобито образование, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността за която се кандидатства;
• Трудова дейност – документи за трудов стаж и професионална биография;
• Медицински данни – карта за предварителен медицински преглед, за постъпване на работа, документ за трудоустрояване;
• Свидетелство за съдимост – необходимо за започване на работа.
• Данни от трудова медицина, от частни съдебни изпълнители, от контролни органи, от служебни бележки – тези данни се съхраняват в личните досиета.

3 Категории получатели, пред които ще бъдат разкрити личните данни • НАП;
• НОИ;
• Общини;
• Контролни органи;
• Възложители;
• Подизпълнители;
• Контрагенти;
• Бизнес партньори.

4 Предаване на лични данни на трета държава или международна организация - Не


5 Предвидени срокове за изтриване на различните категории лични данни • Информацията се съхранява на хартиен и/или на технически носител в предприятието в следните срокове:
            - ведомости за заплати - 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
           - счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции - 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
     - всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.
• Регистър „лични данни” / трудови договори - през целия период на времетраене на трудовите правоотношения и 5 години след прекратяването им;
• В случай, че се осъществява видеонаблюдение Регистър „Видеонаблюдение” – 14 дни.
• Регистър „Клиенти“/ контрагенти – 3 години.


6 Общо описание на технически и организационни мерки за сигурност • Криптиране на информация във файлове с лични данни;
• Заключен метален шкаф с личните досиета;
• Длъжностните лица, които по съвместяване на длъжност отговарят и за защитата на личните данни във фирмата.


7 Длъжностни лица обработващи лични данни Предвид разпоредбите на Регламент 2016/679 относно защита на личните данни, считано от 25.05.2018г. в дружеството не следва да се назначава длъжностно лице за обработване на лични данни.

Със Заповед 1/23.05.2018г. са определени лица, обработващи личните данни в дружеството.
Шоурум
ВАЖНО !!!

ВАЖНО!!!

Уважаеми клиенти,
Производствената база на “ВИП ПЛАСТ“ вече се намира на адрес: 

гр.Бургас “ Пети километър “/до Бухлевата Воденица/

Шоурум Бургас

ул. Марица 1 - срещу
Тел/факс:056/830035;

Тел:056/810043
GSM+359 886200111
Работно време:
понеделник - петък
от 09.00h до 19.00h
събота и неделя
от 09.00h - 13.00h
14.00h - 17.00h
без почивен ден
vipplast@abv.bg

Шоурум Бургас

Магазин
Тел / факс: 056 / 842 580
GSM+359 889600111
Работно време:
от 09.00h - 13.00h

     14.00h - 18.00h

 почивен ден:събота и неделя
vipplast@abv.bg

Шоурум Бургас

Магазин    

Тел: 056 / 58 13 19
GSM+359 888704225
Работно време:

понеделник- петък 

от 09.00h - 13.00h

     14.00h - 19.00h

събота и неделя 

от 09.00h - 13.00h

     14.00h - 17.00h

без почивен ден
vipplast@abv.bg

Дистрибутор за гр. София

Младост 3, блок 302
вх.4, Магазин № 6
Тел: 02 / 974 1666
GSM: 0885 / 627 138 
aval_m@abv.bg
 

Дистрибутор за Чешка Република

KERANOS.s.r.o.

Čebín 494
664 23 Čebín
Czech Republic

ID: 04453905
VAT: CZ04453905

 info.ie@propergola.eu 

Phone: +420 702 138 060

            +420 606 180 369

www.propergola.eu

Дистрибутор за Ирландия

Exclusive distributor for Ireland

Gala Angelova

Co. Clare, Ireland

info.ie@propergola.eu

Phone: +353 863932667

www.propergola.eu

Медиен партньор

Дарик Радио Бургас 

Вип Пласт гост в студиото на Дарик радио 

20.12.2017 година.

Лидерите на пазара залагат на креативен екип 

 

Вип Пласт гост на ФЛАГМАН
20.12.2017 година.

Патентоваха в Бургас революционен метод в строителството! Конструкцията е изключителна, а приложението - мултифункционално.

Яндекс.Метрика